Fiskeregler for Beiarelva, sesongen 2010


* Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Samarbeidsordninga i tidsrommet: 19.06.-31.08. Det innføres nattestengning fra kl.24.00 – 06.00 med unntak av første natta, natt til 06.august og i flomålet opp til Moldjord-brua fra 19.06. t.o.m. 15.08. Det innføres fredning av sjørøyestammen.

• I tillegg åpnes det for fiske etter sjøørret i hele vassdraget i perioden: 1.09. t.o.m. 14.09. Under dette fiske er det ikke tillatt å avlive laks.

• Minstestørrelse på laks er 35 cm og på sjøørret 30 cm.
Kvote av villaks pr. fisker:
Inntil 2 laks pr. døgn
Inntil 3 laks pr. uke
Inntil 5 laks pr. sesong

Kvote av sjøørret pr. fisker:
Inntil 4 sjøørret pr døgn.
Inntil 25 sjøørret pr. sesong

Påbud om utsetting av brun gyteørret.
Påbud om skjellprøvetaking av all fanget laks samt sjøørret over 5 kg.
Avliva og utsatt fisk skal føres på kortet umiddelbart.
Fiskeregistreringen vil bli samordnet for hele vassdraget med jevne mellomrom gjennom hele sesongen.

• Det er tillatt å fiske med mark, flue, spinner, wobbler og sluk. Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk. Ved markfiske stilles det krav om at den enkelte fisker må gå over til annen lovlig redskap når laksekvoten er nådd. (Gjelder døgn-, uke- og sesongkvote). Ovenfor Storjordbrua er det forbudt å fiske med mark i perioden: 1.09.-14.09. Det er kun tillatt med en stang pr. fisker og fiskestanga skal ikke forlates under fiske.

• Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Det skal tas skjellprøver av all oppdrettslaks som avlives samt at all oppdrettslaks skal forevises kortselger som samler inn skjellprøvene. Oppdrettslaks som ikke er godkjent skal trekkes på kvote.

• Bevegelig fiske medstrøms er påbudt.

• Det er ikke tillatt å fiske i fredningssonen ved fisketrappa i Tollåga og ved Hauforsen, 50 m nedenfor til 50 m ovenfor. (jfr. § 9 i fiskeforskriften for Nordland) Det er likevel ikke tillatt å fiske under Hauforsen. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa.

• Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i Beiarelva og lakseførende sideelver uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva.

• Fisk som slippes tilbake i elva må behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet.

 

TIL GJESTEGÅRDEN